ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Πρόστιμα έως 30% σε επιχειρήσεις που δεν ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά σχέδια (Τι προβλέπει η απόφαση)

MEDIA/ΕΛΛΑΔΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ by

Με πρόστιμα έως 30% επί τους ποσού της ενίσχυσης που έλαβαν στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου, κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις που δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις για τις οποίες επιδοτήθηκαν ή δεν εκπλήρωσαν πλήρως τους όρους της προκήρυξης.

Οι ποινές στους παραβάτες καθορίζονται με απόφαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και αφορούν στα επενδυτικά σχέδια που επιδοτήθηκαν με βάση τον ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

Επίσης η απόφαση (Αριθμ. 136180 -17/12/2018(ΦΕΚ Β’ 5760/20-12-2018) σηματοδοτεί την έναρξη των ελέγχων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο ν. 3908/2011 παρείχε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές άμεση χρηματική ενίσχυση αλλά και φορολογικές απαλλαγές, προκειμένου να υλοποιήσουν τα επενδυτικά σχέδια, να αποκτήσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να κάνουν επιπλέον προσλήψεις.
Με την τωρινή απόφαση ορίζεται η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις διαπίστωσης, κατά και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, αν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι, όπως είναι:

Το ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο.
Το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία.
Το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.
Ο αριθμό των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο.
Το προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση
Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου.
Η κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού.
Η τήρηση του αριθμού υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Η συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
Οι ποινές
Ανάλογα με τις παραβάσεις που θα διαπιστωθούν, καθορίζονται και τα όρια των επιστρεφόμενων ή παρακρατουμένων ποσών ενισχύσεων. Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει:

Τα παρακρατούμενα ή επιστρεφόμενα ποσά δεν μπορούν να είναι κατώτερα του 0,5% ή ανώτερα του 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, ακόμη και αν, κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, υπολείπονται ή αντίστοιχα υπερβαίνουν τα ως άνω όρια.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο επενδυτικός φορέας δεν τηρεί περισσότερους από έναν όρους της απόφασης υπαγωγής, επιβάλλεται συνολική κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το άθροισμα των κυρώσεων επί εκάστης παραβάσεως. Το ποσό της συνολικής κύρωσης, σε περίπτωση που υπερβαίνει το όριο του 30%, προσαρμόζεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του 30%.
Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης,η συνολική βαθμολογία της επένδυσης δεν υπερβαίνει πλέον το ελάχιστο απαιτούμενο όριο που επέτρεψε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3908/2011, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή/και παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με ποσοστό 30% της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί.
Σε περίπτωση που η απόφαση υπαγωγής ορίζει ότι η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται συνδυαστικά με τις μορφές ενίσχυσης του άρθρου 4του ν. 3908/2011, η επιστροφή/παρακράτηση λόγω της επιβολής κυρώσεων γίνεται αναλογικά, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μορφής ενίσχυσης στην συνολική ενίσχυση.
Η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Μετά την έκδοση της απόφασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση των εν λόγω όρων υπαγωγής όλων των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα κατ’ έτος σχετικά αποστελλόμενα στοιχεία των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και, σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις συνδυαστικά με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MEDIA

Go to Top
%d bloggers like this: