ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Ειδική χρηματική αμοιβή και έπαινοι στους εφοριακούς για αύξηση των ελέγχων και των προστίμων

MEDIA/ΕΛΛΑΔΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ by

Χρηματικά μπόνους και επαίνους για τους εφοριακούς ελεγκτές καθιερώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθιερώνονται συγκεκριμένοι στόχοι που οφείλουν να επιτυγχάνουν τα ελεγκτικά τμήματα, αλλά τα τμήματα που θα υπερβούν τους στόχους ως προς τους αριθμούς των ελέγχων και της βεβαίωσης φόρων και προστίμων, θα λαμβάνουν ειδική χρηματική αμοιβή!

Η αξιολόγηση των Οργανικών μονάδων της Αρχής, με σκοπό τη βράβευση αυτών, αποβλέπει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αυτών βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, αναφέρει η απόφαση.

Τα κριτήρια είναι οι αριθμοί των τακτικών και προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούν και τα πρόστιμα που βεβαιώνουν. Η αξιολόγηση θα γίνεται από ειδική επιτροπή, με βάση το σύστημα των μορίων, ανάλογα με την επίδοση και το προσωπικό και τον τομέα δράσης της κάθε υπηρεσίας. Το χρηματικό έπαθλο θα μοιράζεται σε όλους του υπαλλήλους κάθε τμήματος και όχι μόνο στους ελεγκτές.

Τα ειδικά βραβεία που προβλέπονται, θα αποδίδονται ανάλογα των επιδόσεων και συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την απόφαση, η διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων θα είναι η ακόλουθη:

Το γενικό και τα ειδικά βραβεία λειτουργούν διαζευκτικά για την κάθε Οργανική Μονάδα και σε κάθε περίπτωση η Οργανική Μονάδα λαμβάνει το μεγαλύτερο εκ των δύο (γενικό ή ειδικό).
Σε Οργανικές μονάδες που αξιολογούνται βάσει των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας και διακρίνονται για τα αποτελέσματα τους δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία.
Το συνολικό ποσό κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.
Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην του βοηθητικού προσωπικού.
Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών, εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, φυλάκων-νυχτοφυλάκων.
Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων της επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας.
Α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει της ιδιότητας του προσωπικού και της διάκρισης του ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%).
Β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος. Ως χρόνος ενεργού άσκησης καθηκόντων λογίζονται και οι ημέρες απουσίας του υπαλλήλου λόγω κανονικής άδειας, ειδικών αδειών, άδειας διευκόλυνσης οικογενειακών υποχρεώσεων, βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως 8 ημέρες, άδειας για συμμετοχή στην εισαγωγική εκπαίδευση και σε προγράμματα υπηρεσιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και άδειας λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.
Γ) Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετεί σε υπηρεσίες εκτός Α.Α.Δ.Ε. ή στο εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.
Δ) Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους υπαλλήλους που τελούν σε άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 παρ. 2, 54, 56 ΥΚ ή τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ως χρόνος υπηρεσίας μέσα στο έτος λογίζεται το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του χρόνου ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε. και του διαστήματος απουσίας του υπαλλήλου για λόγους που ανάγονται στις περιπτώσεις αυτές, περιοριζόμενο στο χρόνο ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε., (όπως αυτός υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω Β και Γ).
Ε) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), δεδομένου ότι το γραφείο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της νομικής συνδρομής των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς σύμφωνα με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 36 του ν. 4389/2016, χειρίζεται τις υποθέσεις της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της οργανικής μονάδας από την οποία
αποσπάσθηκαν.
ΣΤ) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Συντονιστικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (Σ.Ε.Κ.), το οποίο συστάθηκε στην Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016, δεδομένου ότι το όργανο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της οργανικής μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν.
Ζ) Στην περίπτωση που υπάλληλος υπηρέτησε εντός του έτους που αφορά η βράβευση σε περισσότερες από μία Οργανικές Μονάδες, για τον υπολογισμό του χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την απόδοση του χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους της, λαμβάνεται υπόψη η Οργανική Μονάδα στην οποία ο υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο ενεργού υπηρεσίας εντός τους έτους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MEDIA

Go to Top
%d bloggers like this: