Απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη σ’ όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης! Πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by

Επειδή εμείς εδώ κάνουμε πραγματικό ρεπορτάζ και δεν καταπίνουμε αμάσητη τροφή απο συνδικαλιστοπατέρες κατευθυνόμενους απ’ τα υπόγεια του Μοσχάτου και των “επικοινωνιολόγων” τους, που πέφτουν απ’την μια γκάφα πίσω απ’ την άλλη:
Η πρώτη εφαρμογή του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων (πλην
τ.ΟΓΑ) που καταβάλλονταν στις 12.5.2016 διενεργήθηκε με τη σύνταξη
μηνός Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του
Ν. 4387/2016 και της ΚΥΑ με αρ. οικ. 26083/887/7.6.2016 (ΦΕΚ Β΄1605).
Για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων
για τον επανυπολογισμό στοιχείων, το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης
επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της σύνταξης που είχαν καταχωρηθεί
στο οικείο πληροφοριακό σύστημα (συντάξιμος μισθός, χρόνος ασφάλισης, μείωση
λόγω ορίου ηλικίας κλπ) ή στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις.
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή
καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων του Δημοσίου, ελήφθη υπόψη ο
συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως
αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, με βάση τους
κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή
καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων από τους φορείς κύριας ασφάλισης,
ως συντάξιμες αποδοχές ελήφθη υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου
υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη. Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός
συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά
ποσά, αυτός υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή τους κατά την
ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4387/2016. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο συντάξιμος
μισθός ελήφθη σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής
των συντάξεων που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, όλων των
ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4387/2016. Επί του ανωτέρω συντάξιμου
μισθού υπολογίστηκαν τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 8 και 28
του Ν. 4387/2016, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης βάσει των οποίων
κανονίστηκε η επανυπολογισθείσα σύνταξη.
Για όσους συνταξιούχους εμπίπτουν στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 και
οι οποίοι κατέβαλλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος
εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(20%), για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίστηκε
η επιπλέον εισφορά.
Επίσης, τηρήθηκαν κατά περίπτωση οι νομικοί κανόνες που ισχύουν με
βάση τις διατάξεις για την παράλληλη ασφάλιση καθώς και τη σώρευση
συντάξεων, που καταβάλλονται ως ενιαία παροχή όταν προέρχονται από την ίδια
αιτία συνταξιοδότησης.
Στην περίπτωση που το ποσό της σύνταξης το οποίο είχε υπολογιστεί με
διατάξεις πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 ήταν μικρότερο από αυτό που
προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου
2019 προσαυξήθηκε κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς.
Τέλος, στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, που υπολογίστηκε σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα, προστέθηκε η εθνική σύνταξη, σύμφωνα με τα άρθρα
7 και 27 του Ν. 4387/2016.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, από
1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με
ανώτατο όριο των 2.000 και των 3.000€, που είχαν ανασταλεί μέχρι 31.12.2018,
και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει, σύμφωνα με την κατά το
άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους. Τα ποσά των κύριων συντάξεων που
υπερέβαιναν τα 2000 € επανυπολογίστηκαν επίσης κατά την ανωτέρω νομική
βάση, χωρίς βεβαίως να είναι επιτρεπτό να αθροιστεί το παλαιό υπεβάλλον ποσό
στο ποσό που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης αυτής. Ομοίως,
δεν θα μπορούσε να προστεθεί στο άθροισμα κάθε επανυπολογισθείσας σύνταξης
το παλαιό υπερβάλλον των 3.000 € ποσό.
Τέλος, οι διατάξεις που αφορούν τις κρατήσεις του Ν.4093/12 στο
άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν στον
καθορισμό του ύψους του ποσού της επανυπολογισθείσας σύνταξης .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*