Ρυθμίσεις για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά

featured image

Οι ρυθμίσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών στο έργο του Ελληνικού, συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα υδατοδρόμιο.

Επιλύονται θέματα σχετικά με τα αυθαίρετα κτίσματα που πρέπει να γκρεμιστούν αλλά υπάρχει αναλυτική αναφορά και για όσα κτίσματα και για πόσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

Επί του άρθρου 67

Με το άρθρο 67 του σχεδίου νόμου ρυθμίζεται:

Η διαπίστωση της νομιμότητας όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών), που ανεγέρθηκαν στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (ν. 4062/2012, ΦΕΚ Α 70), με ή χωρίς νόμιμη άδεια, από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτο για λογαριασμό του, πχ αδυναμία διαπίστωσης της νομιμότητας, λόγω έλλειψης ή/και απουσίας στοιχείων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή και να μην δυσχερανθεί η αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου, για λόγους που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του επενδυτή (του αγοραστή ή του εγγυητή του, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ)) και να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Διαπιστώνουν την νομιμότητα, επιτρέπουν την κατεδάφιση και, για το λόγο αυτό, επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης, για όλα τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές, εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή διατηρούμενα, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξής του (π.δ. 1ης.3.2018, ΦΕΚ ΑΑΠ 35).

Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών, διενεργείται από και με δαπάνη του αγοραστή ή του εγγυητή του, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό Δημόσιο με την αντίστοιχη δαπάνη κατεδάφισης, η οποία είναι αναγκαία ως προς την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πόλου. Για το λόγο αυτό, εκδίδεται, μετά από εισήγηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, ως αρμόδιου για την επένδυση αυτή, με την οποία εγκρίνεται η κατεδάφιση των εν λόγω κτιρίων από τον επενδυτή, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.

Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης για τα λοιπά κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές-πλην όσων θα γκρεμίσει ο αγοραστής ή εγγυητής – διενεργείται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» ή ειδικούς διαδόχους της και δύναται να υλοποιείται τμηματικά ή και ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές και διενεργείται εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, η οποία (προθεσμία) μπορεί κατόπιν αίτησης να παραταθεί για άλλα πέντε έτη.


Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης και πριν από την έναρξη αυτών υποβάλλονται, υποχρεωτικά, στο Γραφείο Ελληνικού τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου,

β) Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και αδρανών υλικών,

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες του επιβλέποντος μηχανικού, ενώ ως προς την κατάθεση αυτών εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από το Γραφείο Ελληνικού, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, μετά την έκδοση της οποίας ή με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών κατεδάφισης. Οι ως άνω διαπιστωτικές πράξεις αυτές δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια, και εν γένει κτίσματα και κατασκευές.

Ποια κτίρια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται

Επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών, μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών κατεδάφισης, των οποίων η λειτουργία προδήλως εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα δεν εμποδίζει την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου. Συγκεκριμένα, είναι δυνατή η χρήση:

αα. Των υφιστάμενων σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά έως την, υλοποιούμενη κατά στάδια, αντικατάστασή τους, με αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής. ββ. Των κτιρίων σωματείων ΑΜΕΑ, έως την δημιουργία νέου χώρου στέγασης αυτών εντός του Ακινήτου, με προδιαγραφές αντίστοιχες των χώρων που σήμερα χρησιμοποιούν, γγ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπου στεγάζεται η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως την μετεγκατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ δδ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, έως την αντικατάστασή τους. εε. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου της Πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης Ξιφασκίας και του ανοιχτού χώρου στάθμευσής του. Επίσης, είναι δυνατή η χρήση των κτιρίων όπου στεγάζονται προσωρινά οι υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (αρχαιολογικές αποθήκες και εργαστήρια συντήρησης του ΥΠΠΟΑ), έως την οριστική μετεγκατάστασή τους σε χώρο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου όπου επιτρέπονται οι πολιτιστικές χρήσεις.

Πηγή: www.newsbeast.gr

Επιστροφή στο trelokouneli.gr

 
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.