Τροπολογία στο φορολογικό για αντιμετώπιση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

featured image

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο εισάγεται στην ολομέλεια αύριο Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου και ψηφίζεται την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου.

Η τροπολογία αφορά θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μισθοδοσίας προσωπικού στο Δημόσιο, της θητείας του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ, καθώς και θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα:

Επανασυνιστάται, υπό την οριζόμενη σύνθεση, η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η οποία είχε καταργηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4557/2018. Ορίζεται ότι κατά την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών, ως πρότυπα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και εξόφληση/τακτοποίηση των δαπανών του Δημοσίου, νοούνται τα περιλαμβανόμενα στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικό φάκελο. Καθιερώνεται νέα διαδικασία όσον αφορά στην κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας αποσπώμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού στο πλαίσιο ή κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τον διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό. Τροποποιείται-συμπληρώνεται η παρ.1 του άρθρου 4Α της με αριθμό οικ.02/11-6-2013 κ.υ.α., σχετικά με την ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ, που καταργήθηκε με τον ν.4324/2013 στα εξής κατά βάση σημεία:
-παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη του (29-4-2019) και μέχρι 31-12-2020 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης το έργο του ειδικού διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της,
-δύναται να παρατείνονται για το ίδιο ως άνω διάστημα οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου (συνεργάτες του ειδικού διαχειριστή),
-καταργείται η συσταθείσα με την παρ.10 του ν.4173/2013 Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών (προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης σε μέλη της). Ορίζονται ως μη δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων, και οι συμβάσεις προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημοσίου τομέα, για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς. (Μεταξύ των εξαιρέσεων είναι η μη καταβολή τελών χαρτοσήμου και φόρου δωρεών).

Πηγή: www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.